Emily Ratajkowski wearing Buccellati

Emily Ratajkowski was seen wearing Buccellati shoes.